Ο φορέας με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΕ και διακριτικό τίτλο ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ αποτελεί εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχειρίσεως Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του ν.2939/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, (με το ν.3854/2010 και το Ν. 4496/17), και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, που καθορίζει τους όρους και τα μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1214_2021/12- 03-2021 (ΑΔΑ: 6Α9Ν46Ψ80Ζ- ΚΑΣ). Απόφαση της 177.1/15.02.2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν), συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΣΕΔΠΕ- ΚΑΤ ΑΕ, με εμβέλεια τις γεωγραφικές ενότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Περιφέρεια Αττικής) και της Νήσου Κω, σύμφωνα με το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3854 /2010 (ΦΕΚ 94 Α), το Ν. 4496/17 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β). Πρόκειται για μια πολυμετοχική επιχείρηση όπου μετέχουν 45 επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σωματείο χωματουργών Αττικής. Το σύστημα συμβάλλεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) καθώς και με 31 Μονάδες Επεξεργασίας των ΑΕΚΚ προκειμένου τα ΑΕΚΚ που παράγονται από δημόσια και ιδιωτικά έργα να οδηγούνται προς ανακύκλωση και αξιοποίηση.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Θωμάς Πάνος

Διεύθυνση: Αγνώστων Ηρώων 92 – 94, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Τ.Κ.: 142 31
Τηλ.: 2130 238752
Web Site: www.sedpekat.gr
e-mail: info@sedpekat.gr