You are here:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Verde.tec Forum 2019-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

forum22

 ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥΗ 15 ΦΕ­ΒΡΟΥΑ­ΡΙΟΥ

 A ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ 

Η στρα­τη­γι­κή για την κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μία και η πρό­κλη­ση των Smart cities

Διορ­γά­νω­ση: Τε­χνο­εκ­δο­τι­κή / Τ-Press Σε συ­νερ­γα­σία με ΥΠΕΝ, ΚΕ­ΔΕ και ΕΜΠ

11.00

Δρ. Αδα­μά­ντιος Σκορ­δί­λης, Xη­μι­κός Μη­χα­νι­κός, Δι­δά­κτωρ Μη­χα­νι­κής Πε­ρι­βάλ­λο­ντος του Πο­λυ­τε­χνεί­ου Βε­ρο­λί­νου 

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

11.10

Ευ­θύ­μης Λέκ­κας, Κα­θη­γη­τής Δυ­να­μι­κής Τε­κτο­νι­κής & Εφαρ­μο­σμέ­νης Γε­ω­λο­γί­ας , Τμή­μα Γε­ω­λο­γί­ας & Γε­ω­πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Εθνι­κό & Κα­πο­δι­στρια­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών
11.20

Βα­σί­λειος Αγ­γε­λής, Ομό­τι­μος Κα­θη­γη­τής, Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

11.30

Δρ. Κων­στα­ντί­νος Αρα­βώ­σης, Kα­θη­γη­τής ΕΜΠ, Πρό­ε­δρος Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Έρευ­νας και Τε­χνο­λο­γί­ας Αξιο­ποί­η­σης

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

11.40

Δη­μή­τρης Κο­ντα­ξής, Πρό­ε­δρος Συν­δέ­σμου Βιο­μη­χα­νιών & Επι­χει­ρή­σε­ων Ανα­κύ­κλω­σης και Ενερ­γεια­κής Αξιο­ποί­η­σης Απο­βλή­των 

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

11.50

 Δη­μή­τρης Πα­πα­σω­τη­ρί­ου, Yπεύ­θυ­νος τμή­μα­τος Μάρ­κε­τινγκ & Επι­κοι­νω­νί­ας ΜΕ­Ο­ΤΑ, «Ελ­λη­νι­κή Εται­ρεία Αξιο­ποί­η­σης Ανα­κύ­κλω­σης»

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

12.00

Γε­ώρ­γιος Μαυ­ριάς, Γε­νι­κός Διευ­θυ­ντής “Ecoelastika”

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

12.10

Δρ. Διο­νύ­σιος Μπου­ντου­βάς, Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος “Combatt”

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

12.20

Άν­να Μί­χου, Σύμ­βου­λος Ανά­πτυ­ξης, ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑ­ΚΕΜ Α.Ε

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

 12.30 Κων­στα­ντί­νος Με­τα­ξάς, Γε­νι­κός Διευ­θυ­ντής ΣΥ­ΔΕ­ΣΥΣ
 12.40 Χρή­στος Πα­πα­ευ­θυ­μί­ου, Αντι­πρό­ε­δρος ΠΟ­ΣΕΗ
 12.50 Σω­τή­ρης Κα­πέλ­λος, Πρό­ε­δρος Συν­δέ­σμου Εται­ρειών Φω­το­βολ­ταϊ­κών (ΣΕΦ)
 13.00

Μα­νώ­λης Αλι­φιε­ρά­κης, Πρό­ε­δρος Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ηρα­κλεί­ου Κρή­της

• Η συμ­βο­λή της επαγ­γελ­μα­τι­κής κα­τάρ­τι­σης και της διά βί­ου μά­θη­σης στην ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και της απα­σχό­λη­σης, για βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη και ο ρό­λος των Επι­με­λη­τη­ρί­ων

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

13.10 Γιάν­νης Σκλη­ρά­κης – Ιά­κω­βος Για­κου­μής, Εντε­ταλ­μέ­νος Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Δή­μου Γα­λα­τσί­ου για τα Ευ­ρω­παϊ­κά Προ­γράμ­μα­τα – Technical Manager στο έρ­γο Cat4Heavy του Ευ­ρω­παι­κού Προ­γράμ­μα­τος “Life“
 
 Β’ ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ Συ­ντο­νι­σμός:Μι­χά­λης Στα­θα­κό­που­λος, Αρ­χι­συ­ντά­κτης Ecotec
13.30

Κων­στα­ντί­νος Μαυ­ρο­μι­χά­λης, Αντι­δή­μαρ­χος Δή­μου Μο­νεμ­βα­σί­ας

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

13.40

Γιώρ­γος Κα­ρα­μέ­ρος, Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Βο­ρεί­ου Το­μέα, Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

13.50

Σπυ­ρί­δων Κων­στα­ντό­που­λος, Εκ­πρό­σω­πος Δι­κτύ­ου ΦοΔ­ΣΑ

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

14.00

Νι­κό­λα­ος Σταυ­ρο­γιάν­νης, Πρό­ε­δρος Πε­ρι­φε­ρεια­κού ΦοΔ­ΣΑ Στε­ρε­άς Ελ­λά­δος

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

14.10

Γιώρ­γος Δια­μα­ντής, Χημ. Μη­χα­νι­κός, Μέ­λος Δ.Σ.Ελ­λη­νι­κής Εται­ρεί­ας Ανά­πτυ­ξης Βιο­μά­ζας (ΕΛΕ­Α­ΒΙΟΜ)

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

14.20

Χά­ρης Μα­μου­λά­κης, Πρό­ε­δρος ΕΣ­ΔΑΚ

 

 
Γ’ ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ  
Συ­ντο­νι­σμός: Γιώρ­γος Κρεμ­λής, Διευ­θυ­ντής ε.τ. Ευ­ρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, εντε­ταλ­μέ­νος σύμ­βου­λος της Γε­νι­κής Διεύ­θυν­σης Πε­ρι­βάλ­λο­ντος της Ε.Ε. (DG ENV) για θέ­μα­τα κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας και νη­σιω­τι­κό­τη­τας, μέ­λος του πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κού και κοι­νω­νι­κού συμ­βου­λευ­τι­κού ορ­γά­νου της Ευ­ρω­παϊ­κής Τρά­πε­ζας Ανα­συ­γκρό­τη­σης και Ανά­πτυ­ξης (EBRD)
 14.40 Γιάν­νης Τσι­ρώ­νης, Βου­λευ­τής Β’ Αθη­νών ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως μέ­λος των «Οι­κο­λό­γων Πρα­σί­νων», τέ­ως ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Πε­ρι­βάλ­λο­ντος
 14.50

Δη­μή­τριος Μα­θιου­δά­κης, Υπο­ψή­φιος Δι­δά­κτωρ, Σχο­λή Χη­μι­κών Μη­χα­νι­κών, ΕΜΠ, Εκ­πρό­σω­πος Δή­μου Χα­λαν­δρί­ου

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

15.10

Φώ­της Χα­τζη­διά­κος, Δή­μαρ­χος Ρό­δου,Μι­χά­λης Πα­λαιο­λό­γου, Αντι­δή­μαρ­χος Κα­θα­ριό­τη­τας και Ανα­κύ­κλω­σης, Τρο­χαί­ου Υλι­κού και Μη­χα­νη­μά­των και Αντα­πό­κρι­σης στον Πο­λί­τη Δ.Ε Λιν­δί­ων και Νό­τιας Ρό­δου

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

15.20

Έφη Κε­λαϊ­δί­τη, Χη­μι­κός – Μη­χα­νι­κός, CEO “Flow Control and Measurement”

• Beacon Advanced Metering Analytics – Το μέλ­λον στην πα­ρα­κο­λού­θη­ση των δι­κτύ­ων ύδρευ­σης εί­ναι εδώ.

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

15.30

 Ηλί­ας Δη­μη­τριά­δης, Πρό­ε­δρος & Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος, ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑ­ΚΕΜ Α.Ε

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

15.40 Στα­μά­της Κό­κος, Project Manager, Rhino Με­λέ­της Αντω­νί­ου, Εμπο­ρι­κός διευ­θυ­ντής, Rhino
15.50

Ηλί­ας Απο­στο­λό­που­λος, Δή­μαρ­χος Πα­πά­γου – Χο­λαρ­γού

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

16.00

 Χρή­στος Παπ­πούς, Δή­μαρ­χος Φυ­λής

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

16.10

 Μα­ρία Τσιώ­τα – Μάρ­κου, Αντι­δή­μαρ­χος Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Πο­λι­τι­σμού Δή­μου Πε­ρι­στε­ρί­ου

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

16.20 Διο­νύ­σιος Γε­ωρ­γό­που­λος, Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος «Με­σό­γειος» Α.Ε
16.30 Συ­μπε­ρά­σμα­τα
Δ’ ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ
 16.50

 Αντέ­λιο Σίλ­βα, Civil Engineer PhP, General Manager “Hidromod” • Towards Urban Water and Wastewater Smart Grids: Optimizing the Operation and Management Trough Modelling, Data Mining and Machine Learning

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

17.00

Γιώρ­γος Δε­λη­γιώρ­γης, Πρό­ε­δρος ΔΣ ΕΝ­ΔΙΑ­ΛΕ

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

17.10 Δρ. Πα­να­γιώ­της Μούρ­γος, ΤΕ­ΧΑΝ ENVIPCO Managing Director
17.20

Γιούρ­γκεν Πρί­στερς, Αντι­πρό­ε­δρος, Επι­κε­φα­λής Τμή­μα­τος Επι­χει­ρη­μα­τι­κής Ανά­πτυ­ξης Ανα­κύ­κλω­σης, TOMRA Sorting

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

17.30 Σάβ­βας Χιο­νί­δης, Δή­μαρ­χος Κα­τε­ρί­νης, Πρό­ε­δρος Επι­τρο­πής Χω­ρο­τα­ξί­ας, Υπο­δο­μών & Πε­ρι­βάλ­λο­ντος της Κε­ντρι­κής Ένω­σης Δή­μων Ελ­λά­δος • Βιώ­σι­μη Αστι­κή Ανά­πτυ­ξη: Θερ­μι­κή Νη­σί­δα
 17.40 Γιώρ­γος Κρεμ­λής, Διευ­θυ­ντής ε.τ. Ευ­ρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, εντε­ταλ­μέ­νος σύμ­βου­λος της Γε­νι­κής Διεύ­θυν­σης Πε­ρι­βάλ­λο­ντος της Ε.Ε. (DG ENV) για θέ­μα­τα κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας και νη­σιω­τι­κό­τη­τας, μέ­λος του πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κού και κοι­νω­νι­κού συμ­βου­λευ­τι­κού ορ­γά­νου της Ευ­ρω­παϊ­κής Τρά­πε­ζας Ανα­συ­γκρό­τη­σης και Ανά­πτυ­ξης (EBRD)
18:00 – 18:30 Χαι­ρε­τι­σμοί επι­σή­μων

Διορ­γά­νω­ση: Τε­χνο­εκ­δο­τι­κή / Τ-Press

Σε συ­νερ­γα­σία με ΥΠΕΝ, ΚΕ­ΔΕ και ΕΜΠ

18.00 Σω­κρά­της Φά­μελ­λος, Ανα­πλη­ρω­τής Υπουρ­γός Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας
18.00 Γιώρ­γος Δη­μα­ράς, Υφυ­πουρ­γός Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας
18.10 Γιώρ­γος Πα­τού­λης, Πρό­ε­δρος Κε­ντρι­κής Ένω­σης Δή­μων Ελ­λά­δος, Δή­μαρ­χος Αμα­ρου­σί­ου
18.20 Κων­στα­ντί­νος Σκρέ­κας, Βου­λευ­τής ΠΕ Τρι­κά­λων, Νέα Δη­μο­κρα­τία Υπεύ­θυ­νος Το­μέα Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Πρώ­ην Υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας,
18.30 Γιάν­νης Μα­νιά­της, Κα­θη­γη­τής, Βου­λευ­τής Αρ­γο­λί­δος ΚΙΝ.ΑΛ
18:00 – 18:30 Απο­νο­μές βρα­βεί­ων “Greek Green Awards 2019”
Διορ­γά­νω­ση: Τε­χνο­εκ­δο­τι­κή / Τ-Press Σε συ­νερ­γα­σία με ΥΠΕΝ, ΚΕ­ΔΕ και ΕΜΠ
20:00 – 21:00 Κο­κτέιλ εγκαι­νί­ων και δε­ξί­ω­ση
Διορ­γά­νω­ση: Τε­χνο­εκ­δο­τι­κή / Τ-Press
WORKSHOP 1 Ενερ­γεια­κές κοι­νό­τη­τες και μη­χα­νι­σμοί υπο­στή­ρι­ξης για το βιώ­σι­μο και κοι­νω­νι­κά δί­καιο ενερ­γεια­κό εκ­συγ­χρο­νι­σμό του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου το­μέα
Διορ­γά­νω­ση: ΚΑ­ΠΕ – Ανα­το­λι­κή Α.Ε. με συμ­με­το­χή της Greenpeace
11.00 Βα­σί­λειος Τσο­λα­κί­δης, Πρό­ε­δρος ΚΑ­ΠΕ • Κα­λω­σό­ρι­σμα – Εναρ­κτή­ρια ομι­λία
11.05 Γιώρ­γος Στα­θά­κης, Υπουρ­γός Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας
11.20

Βα­σί­λης Κί­λιας, Γε­νι­κός Διευ­θυ­ντής ΚΑ­ΠΕ

• Οι Ενερ­γεια­κές Κοι­νό­τη­τες στην Ελ­λά­δα, το νέο νο­μο­θε­τι­κό πλαί­σιο και τα νέα ερ­γα­λεία υπο­στή­ρι­ξης τους

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

11.30

Κων­στα­ντί­νος Γ. Βαρ­λα­μί­της, Πρό­ε­δρος Τα­μεί­ου Πα­ρα­κα­τα­θη­κών και Δα­νεί­ων

• Ο ρό­λος του Τα­μεί­ου Πα­ρα­κα­τα­θη­κών και Δα­νεί­ων στον ενερ­γεια­κό εκ­συγ­χρο­νι­σμό των δη­μό­σιων υπο­δο­μών

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

11.45

Ιά­κω­βος Σα­ρη­γιάν­νης, Γε­νι­κός Διευ­θυ­ντής, Ανα­πτυ­ξια­κή Εται­ρεία ΟΤΑ Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, ΑΝΑ­ΤΟ­ΛΙ­ΚΗ Α.Ε.

• Κοι­νές Δρά­σεις Δή­μων για χρή­ση ΑΠΕ και Εξοι­κο­νό­μη­ση Ενέρ­γειας σε Δη­μο­τι­κά Κτί­ρια: Η πρό­τα­ση του Ευ­ρω­παϊ­κού έρ­γου ΜΕD «ENERJ»

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

12.00

Mάρ­κος Δα­μα­σιώ­της, Διευ­θυ­ντής Ανα­πτυ­ξια­κών Προ­γραμ­μά­των ΚΑ­ΠΕ

• Χρη­μα­το­δο­τι­κές ευ­και­ρί­ες ενερ­γεια­κού εκ­συγ­χρο­νι­σμού δη­μό­σιων υπο­δο­μών μέ­σω των Προ­γραμ­μά­των ΕΟΧ και Ευ­ρω­παϊ­κής Εδα­φι­κής Συ­νερ­γα­σί­ας

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

12.15

Βα­σί­λειος Μπέλ­λης, Γε­νι­κός Διευ­θυ­ντής, Ανα­πτυ­ξια­κή Καρ­δί­τσης

• Ενερ­γεια­κές Κοι­νό­τη­τες: Ένα ερ­γα­λείο για τη βελ­τί­ω­ση της ενερ­γεια­κής απο­δο­τι­κό­τη­τας στη διά­θε­ση των ΟΤΑ

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

Διά­λειμ­μα κα­φέ
12.45

Γε­ώρ­γιος Μάρ­κου, Σύμ­βου­λος γρα­φεί­ου Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέα Ενέρ­γειας και Ορυ­κτών Πρώ­των Υλών, ΥΠ.ΕΝ • Η νέα Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση για τον ενερ­γεια­κό συμ­ψη­φι­σμό

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

13.00

Γε­ώρ­γιος Κα­να­βά­κης, Προϊ­στά­με­νος Τμή­μα­τος Βιο­μη­χα­νί­ας και Με­τρή­σε­ων ΕΞΕ, ΚΑ­ΠΕ • Δυ­να­τό­τη­τες χρη­μα­το­δό­τη­σης ΟΤΑ για έρ­γα οδο­φω­τι­σμού

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

13.15

Ελευ­θέ­ριος Για­κου­μέ­λος, Τμή­μα Εκ­παί­δευ­σης, ΚΑ­ΠΕ • Η ανά­πτυ­ξη Μι­κρο­δι­κτύ­ων σε το­πι­κό επί­πε­δο ως ερ­γα­λείο προ­ώ­θη­σης της Απο­δο­τι­κής Πα­ρα­γω­γής και των Αει­φό­ρων Χρή­σε­ων του Ηλε­κτρι­σμού – Το Έρ­γο PEGASUS

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

13.30

Δρ. Ανα­στά­σιος Κυ­ρί­τσης, Τμή­μα Φω­το­βολ­ταϊ­κών, ΚΑ­ΠΕ

• Φω­το­βολ­ταϊ­κές Κοι­νό­τη­τες «Έρ­γο EU Heroes: Μια οι­κο­νο­μι­κο­κοι­νω­νι­κή ενερ­γεια­κή επέν­δυ­ση στα ευ­ρω­παϊ­κά ηλε­κτρι­κά δί­κτυα

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

Διά­λειμ­μα κα­φέ
Ενό­τη­τα Greenpeace
14.00

Τά­κης Γρη­γο­ρί­ου, Υπεύ­θυ­νος για θέ­μα­τα ενέρ­γειας, Ελ­λη­νι­κό γρα­φείο Greenpeace • Η ηλια­κή κοι­νω­νι­κή πο­λι­τι­κή στην Ελ­λά­δα: η ευ­και­ρία για τους ΟΤΑ με τη χρή­ση του νέ­ου θε­σμι­κού πλαι­σί­ου

14.15

Στέ­λιος Ψω­μάς, Σύμ­βου­λος Συν­δέ­σμου Εται­ριών Φω­το­βολ­ταϊ­κών • Φω­το­βολ­ταϊ­κά και ΟΤΑ: Η έως τώ­ρα εμπει­ρία και οι προ­ο­πτι­κές για το μέλ­λον

14.30

Απευ­θεί­ας σύν­δε­ση με Αυ­στρα­λία

• Φω­το­βολ­ταϊ­κά αντί επι­δο­τή­σε­ων σε ευά­λω­τα νοι­κο­κυ­ριά: Το πα­ρά­δειγ­μα της Πο­λι­τεί­ας New South Wales της Αυ­στρα­λί­ας

14.45

Αν­δρέ­ας Ευ­θυ­μί­ου, δή­μαρ­χος Μο­σχά­του-Ταύ­ρου* • Βοη­θώ­ντας ευά­λω­τα νοι­κο­κυ­ριά με τη χρή­ση ηλια­κής ενέρ­γειας

15.00 Συ­ζή­τη­ση – Συ­μπε­ρά­σμα­τα
16.00 Λή­ξη Ημε­ρί­δας
16:30 – 18:00 Κυ­κλι­κή Οι­κο­νο­μία, Δια­χεί­ρι­ση Απο­βλή­των, και ο ρό­λος της Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης
Διορ­γά­νω­ση: EOAΝ
17.00 – 17.30

Χαι­ρε­τι­σμοί

Σω­κρά­της Φά­μελ­λος Αν. Υπουρ­γός Πε­ρι­βάλ­λο­ντος & Ενέρ­γειας

Εύ­αγ­γε­λος Κα­πε­τά­νιος Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Συ­ντο­νι­σμού & Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών

Γε­ώρ­γιος Πα­τού­λης Πρό­ε­δρος Κε­ντρι­κής Ένω­σης Δή­μων Ελ­λά­δος

17.30 – 18.30

Ομι­λί­ες

Δη­μη­τρης Πο­λι­τό­που­λος, Πρό­ε­δρος του Ελ­λη­νι­κού Ορ­γα­νι­σμού Ανα­κύ­κλω­σης

• Οι προ­τά­σεις του ΕΟ­ΑΝ για τα νέα επι­χει­ρη­σια­κά σχέ­δια των συ­σκευα­σιών

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

Ανα­στα­σία Αρ­φα­νά­κου, Προϊ­στα­μέ­νη Διεύ­θυν­σης Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των & Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Πι­στο­ποι­ή­σε­ων Υπουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντος

• Νέα Οδη­γία για τη μεί­ω­ση των επι­πτώ­σε­ων ορι­σμέ­νων πλα­στι­κών στο πε­ρι­βάλ­λον

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

Σί­μος Ρούσ­σος Δή­μαρ­χος Χα­λαν­δρί­ου

• Δρά­σεις ενί­σχυ­σης της δια­λο­γής στην πη­γή και προ­ώ­θη­σης της κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας στο Χα­λάν­δρι

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

Αφρο­δί­τη Μπι­ζά Αντι­πρό­ε­δρος ΕΔΣ­ΝΑ

• Πε­ρι­φε­ρεια­κός σχε­δια­σμός δια­χεί­ρι­σης στε­ρε­ών απο­βλή­των – πο­ρεία για την κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μία

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

Αρ­γυ­ρώ Ρε­μούν­δου Στέ­λε­χος Εναλ­λα­κτι­κής Δια­χεί­ρι­σης ΕΟ­ΑΝ

-Εναλ­λα­κτι­κή δια­χεί­ρι­ση συ­σκευα­σιών στην Ελ­λά­δα – πρα­κτι­κές και εξε­λί­ξεις Ολο­κλή­ρω­ση Ερ­γα­σιών Εσπε­ρί­δας

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

WORKSHOP 2  
11:00 – 13:00 Zidhou B2B event
Διορ­γά­νω­ση: Ν. Ζυ­μπάς Α.Ε.
13:30 – 15:30 “MOLOK®”: Ημι­υ­πό­γεια συλ­λο­γή απορ­ριμ­μά­των για κα­θα­ρό και ποιο­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον
Διορ­γά­νω­ση: Scirocco

Πα­ρου­σιά­σεις:

• Κά­ρι Κόρ­χο­νεν, Area Manager, “MOLOK®”

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

• Γε­ώρ­γιος Λι­βά­νιος, Διευ­θυ­ντής Πω­λή­σε­ων “Scirocco”

15:30 – 17:00 Συ­νέ­ντευ­ξη Τύ­που Zidhou: Γνω­ρί­στε τα κα­λύ­τε­ρα ηλε­κτρι­κά αυ­το­κί­νη­τα
Διορ­γά­νω­ση: Ν. Ζυ­μπάς Α.Ε.
17:00 – 18:00 Πρά­σι­νη επο­χή σε και­νο­το­μία και επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα
Διορ­γά­νω­ση: Citipost – Citinews

Συ­ντο­νι­σμός:

Σταύ­ρος Μα­δεμ­τζής, Δη­μο­σιο­γρά­φος Citinews Ομι­λη­τές:

• Δρ. Έφη Τρι­το­πού­λου, Γε­νι­κή Διευ­θύ­ντρια “Citipost”

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση

• Δρ. Κων­στα­ντί­νος Αρα­βώ­σης, Κα­θη­γη­τής ΕΜΠ, Πρό­ε­δρος Ιν­στι­τού­του Διοί­κη­σης Πα­ρα­γω­γής και Υπη­ρε­σιών ΕΕ­ΔΕ

• Δη­μή­τριος Μα­ντής, Πρό­ε­δρος Συν­δέ­σμου Βιο­μη­χα­νιών Πα­ρα­γω­γής Υλι­κών & Συ­σκευα­σί­ας (ΣΥ­ΒΙ­ΠΙΣ)

Δεί­τε εδώ την πα­ρου­σί­α­ση