ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ

STAND A 9

http://www.sedpekat.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστάθηκε από 93 μετόχους που ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες, με έδρα και γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής.

Εγκρίθηκε με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. Οικ. 427/26-04-2012 απόφαση του Δ.Σ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

Σκοπός της ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι η οργάνωση των εργασιών συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης και αξιοποίησης των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) των συμβεβλημένων μελών, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ.

Συμβάλλεται με κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ, έναντι χρηματικής εισφοράς. Για την επεξεργασία των ΑΕΚΚ συνεργάζεται με την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ που βρίσκεται στη Μαλακάσα και τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ με έδρα το Κορωπί Αττικής.