ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - GREEK LIFE TASK FORCE

STAND Δ 14

http://www.lifetaskforce.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σκοπός του είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών για την ανάδειξη του περιβάλλοντος και η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ συμμετέχει ως συντονιστής δικαιούχος στο πρόγραμμα LIFE για την υλοποίηση του έργου Οικοδόμησης Δυναμικού. Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και η προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η ελληνική ομάδα Task Force για το πρόγραμμα LIFE (GREEK LIFE TASK FORCE), αποτελούμενη από πέντε εμπειρογνώμονες που μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής παρέχουν υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE