ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

T&T.jpg

 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Στελέχη και προσωπικό περιβαλλοντικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, καθώς και βιομηχανιών, τεχνικών εταιρειών, υπηρεσιών, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα σε στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

 

Σκοπός: 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών και διατάξεων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αναφορά στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή τους, ούτως ώστε οι παραγωγοί ή/και διαχειριστές αποβλήτων να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις σχετικές θεσμικές τους υποχρεώσεις και να αποκτήσουν εν γένει την ικανότητα διαχείρισης των αποβλήτων τους με περιβαλλοντικά αποδεκτό και σύννομο τρόπο.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

 • Βασική νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων - Νόμος πλαίσιο: N. 4042/12

 • Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 4042/12

 • Βασικές έννοιες και ορισμοί για τη διαχείριση αποβλήτων

 • Βασικές αρχές και προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων

 • Η έννοια του υποπροϊόντος (By-product)

 • Διαδικασία και προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμού αποβλήτου

 • Καλές πρακτικές αξιοποίησης αποβλήτων

 • Θεσμικές υποχρεώσεις παραγωγών - φορέων διαχείρισης αποβλήτων

Αδειοδότηση

Τήρηση αρχείων και μητρώων

Υποβολή εκθέσεων

 • Επιπλέον υποχρεώσεις για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 

 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων

Νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΕΣΔΑ)

Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

 • Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (προϊόντος)

 • Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και «άλλων» προϊόντων (ΑΛΕ, ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, κλπ)

Σύστημα εγγυοδοσίας

Ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του νέου ΕΣΔΑ 

 • Τελική διάθεση αποβλήτων

Είδη Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)

Κριτήρια και διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων σε ΧΥΤΑ (Απόφαση 2003/33/ΕΚ) 

 • Αυτοαξιολόγηση συμμετεχόντων

  

Εισηγητής: 

Αλέξανδρος Κελεσίδης

Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος

 Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. (οργαν. θέση) / Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης (νυν)

 

Ημερ.-Ώρες Διεξαγωγής:

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, ώρες 10:00 πμ – 15:30 μμ

 

Τόπος Διεξαγωγής: MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ –VERDE.TEC

 

Κόστος Σεμιναρίου: € 150,00(εκατόν πενήντα ευρώ) / άτομο 

Πληροφορίες: τηλ.: 2106435914, 2155456622 - 6937047949

e-mail: info@top2training.eu - info@top1training.gr