ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2014

Διεύθυνση: Γ. Πρόφη & Α. Πρίφτη 11,

Κορωπί Αττικής, Τ.Κ.: 194 00

Τηλ.: 210 6026165 Fax: 210 6626143

Web Site: www.aekkattikis.gr

e-mail: aekkattikis@gmail.com

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ δραστηριοποιείται από το 2014 στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα των Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ο ρόλος της εταιρείας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος όλων των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ, μέχρι την επαναχρησιμο­ποίηση και την προώθησή τους πίσω στην αγορά. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση όλων των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό τομέα (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δη­μόσιους και ιδιωτικούς φορείς) σχετικά με το νέο πλαίσιο διαχείρισης και τις απαιτήσεις αυτού σε κάθε στάδιο.

Με πεδίο δράσης την Περιφέρεια Αττικής, έχει συνεργαστεί με πάνω από 150 δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες, σε περίπου 300 έργα και έχει συ­νεισφέρει στην επαναχρησιμοποίηση πάνω από 35.000 τόνους ανακυκλω­μένου υλικού υψηλής ποιότητας.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Λιακόπουλος

Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης