ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΚΕΜ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012

Διεύθυνση: Γ. Φραντζή 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 55

Τηλ.: 2310 595085 Fax: 2310 595084

Web Site: www.anakem.gr

e-mail: info@anakem.gr

Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ αποτελεί ένα από τα πρώτα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτι­κής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2012 με 1 συνεργαζόμενη Μονάδα Ανακύκλω­σης και γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από εξαετή λειτουργία (2013-2018), έχει στο δίκτυο της 45 Μονάδες Ανακύκλωσης σε 10 Περιφέρειες και 26 Περιφερειακές Ενότητες, καλύπτο­ντας το 45% της χώρας.

Στην εξαετή λειτουργία της διαχειρίστηκε 1.130.000tn ΑΕΚΚ, με μέσο ποσο­στό ετήσιας αύξησης 79%.

Μετά την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, διατέθηκαν 520.000tn δευτερογενών προ­ϊόντων για την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομών και ως υλικά επίχωσης. Στην εξαετία, υπογράφηκαν συμβάσεις με 3.266 υπόχρεους - διαχειριστές, εκ των οποίων περίπου 35% αφορούν δημόσια έργα.

Το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης συμβάσεων ιδιωτικών έργων ήταν της τά­ξης του 125%.

Η ΑΝΑΚΕΜ υποστηρίζει ιδιώτες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη δι­αχείριση των ΑΕΚΚ, αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στον τομέα παραγωγής και αξιοποίησης υλικών από ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Βασιλική Τσαγκαρλή, MSc Πολιτικός Μηχανικός

 

wp20!5mp