ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1966

Διεύθυνση: Λεωφ. ΝΑΤΟ, Θέση Άγιος Γεώργιος,

Ασπρόπυργος, Τ.Κ.: 193 00

Τηλ.: 210 5596010 - 12 Fax: 210 5596013

Web Site: www.anamet.gr

e-mail: contact@anamet.gr

Η ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ πρωτοπορεί στον τομέα της ανακύκλωσης μετάλλων για πάνω από 50 χρόνια.

Σήμερα, η ΑΝΑΜΕΤ, μαζί με έξι θυγατρικές εταιρείες και μία συνδεδεμένη, αποτελούν τον Τομέα Ανακύκλωσης της Viohalco, με παραγωγική δραστηρι­ότητα σε τέσσερις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αντικείμενο εργασιών που συνεχώς διευρύνεται, ο όμιλος των εταιρειών της ΑΝΑΜΕΤ ασχολείται με τη διαχείριση, επεξεργασία και εμπορία σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και σύνθετων υλικών, τη διαχεί­ριση μεταλλικού βιομηχανικού υπολείμματος, ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ, καθώς και την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου από διάφορα ρεύματα αποβλήτων. Στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνονται η καθαίρεση και περιβαλλο­ντική διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η διαγραφή και διαχείριση κάθε είδους αρχείων, καθώς και προγράμματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών για εταιρικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς.

Όλες οι εταιρείες εφαρμόζουν αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και τις βέλτιστες πρακτικές, προσφέροντας στη βιο­μηχανία δευτερογενείς πρώτες ύλες υψηλών προδιαγραφών, προωθώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και ενσωματώνοντας στις δραστηριό­τητές τους δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ευριπίδης Κορρές