ΔΕΗ ΑΕ / ΚΔΕΠ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1964
Διεύθυνση: Λεονταρίου 9, Κάντζα Αττικής, Τ.Κ.: 153 51 Τηλ.: 210 6601768 Fax: 210 6659396
Web Sitewww.kdep.gr
e-mail: kdep@dei.com.gr 

Το Κέντρο Δοκιμών έρέυνών Και Προτυπών (ΚΔΕΠ), δραστηριοποιεί- ται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔέΗ αέ, αλλά και προς τρίτους, εκτός ΔέΗ πελάτες.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήριά του, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔέΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξο- πλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξο- πλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήριά του, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔέΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξο- πλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξο- πλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των δραστηριοτήτων του, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πε- λατών του.

Το ΚΔέΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για τη διατήρηση της Δια- πίστευσης αυτής, το κέντρο υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγ- χους από το ΕΣΥΔ, που ελέγχει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ΚΔέΠ, αλλά αξιολογεί και αυτές καθαυτές τις δοκιμές και τους ελέγχους που πραγ- ματοποιεί ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεών τους.

Yπεύθυνος έπικοινωνίας: Αναστάσιος Παπαδόπουλος