ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑAΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2003

Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, Τ.Κ.: 691 32

Τηλ.: 25310 81400,  25310 81690  Fax: 25310 81694

Web Site: www.diaamath.gr

e-mail: info@diaamath.gr

Το 2003 συστήθηκε η «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανα­τολικής Μακεδονίας Θράκης» με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΕ».

Σκοπός της εταιρείας είναι η ενιαία και σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο δια­χείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Δήμων της ενιαίας διαχειριστι­κής ενότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.). Σήμερα η εταιρεία έχει τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας και λειτουργεί ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) των Ο.Τ.Α. της Π.Α.Μ.Θ.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. της Π.Α.Μ.Θ. διαχειρίζε­ται όλες τις υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που της έχουν παρα­χωρηθεί από την Περιφέρεια, στα πλαίσια λειτουργίας του ΠΕΣΔΑ σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας, όπως ΚΔΑΥ, ΣΜΑ, μηχανολογικό εξοπλισμό, κ.λπ. Επιπλέον, σε συνεργασία με τους Δήμους, μετόχους της, συμμετέχει σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Τέλος, υλοποιεί έργα για τη συμπλήρωση των υποδομών του ΠΕΣΔΑ, διαθέτοντας τεχνικά μέσα και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία σε θέματα τεχνο­λογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες: www.diaamath.gr.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Βογιατζής