ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Φο.Δι.Σ.Α.


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2007

Διεύθυνση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, Τ.Κ.: 322 00

Τηλ.: 22620 24651 Fax: 22620 24631

e-mail: dyfodisa@otenet.gr

Το Δίκτυοτων Φορέων ΔιαχείρισηςΣτερεών Αποβλήτων δημιουρ­γήθηκε το 2007 με έδρα την πόλη της Θήβας και γεωγραφική περιφέρεια ολόκληρη την Ελλάδα. Η Δικτύωση των Φο.Δ.Σ.Α. είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους, αφού μέσα από έναν οριζόντιο σχεδιασμό που αφορά την ενημέρωση, εκπαίδευση, μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας και τη κοινή δράση θα αντιμετωπίσουν περισσότερο αποτελεσματικά τα ανα­μενόμενα προβλήματα, καθώς και τη διαχείριση των σύνθετων έργων.

Γενικός σκοπός του Δικτύου είναι η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο συντο­νισμός των ενεργειών τους και η κοινή εκπροσώπησή τους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση των Φο.Δ.Σ.Α. σε όλες τις φάσεις του έργου τους, την κατο­χύρωση και αναβάθμιση του ρόλου τους, ως κοινωνικοί φορείς, την προσφο­ρά καλύτερης ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητάς τους, καθώς επίσης και την καθοριστική συμμετοχή των Φο.Δ.Σ.Α. στη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Δίκτυο Φο.Δι.Σ., εκπροσωπεί 28 Φορείς από όλη τη χώρα, στους οποί­ους μετέχουν πάνω από 200 Δήμοι και προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε περίπου 5.000.000 πολίτες.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Θοδωρής Κάρδαρης

Πρόεδρος του Δικτύου Φο.Δι.Σ.Α.