ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2003

Διεύθυνση: Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 25

Τηλ.: 210 8010962 - 3 Fax: 210 8012272

Web Site: www.herrco.gr

e-mail: info@herrco.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δη­μοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρή­σεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 2.100 συμβε­βλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της σχεδόν το 95% του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με το 93% των ΟΤΑ στους οποίους είναι τοποθετημένοι σχεδόν 170 χιλ. κάδοι, ενώ έχουν παραδοθεί και 505 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Μέσα στο 2107, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ αξιοποιήθηκαν πε­ρίπου 580.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΑΑ μπορείτε να βρείτε στη δι­εύθυνση http://www.herrco.gr.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Βίκυ Μανανά