ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΜΥΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2010

Διεύθυνση Υποκαταστήματος: Ηλέκτρας Αποστόλου 43,

Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 141 21

Τηλ.: 210 2811917 Fax: 210 2837372

Web Site: www.microhydropower.gr

e-mail: grammateia@microhydropower.gr

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) ιδρύθηκε το 2010 και είναι ο μόνος συλλογικός πανελλαδικός εκπρόσω­πος του κλάδου των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) στην Ελλάδα (<15 ΜW). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών (EREF).

Μέλη του ΕΣΜΥΕ είναι νομικά, φυσικά πρόσωπα και φορείς που δραστη­ριοποιούνται σε όλο το φάσμα της διαδικασίας ανάπτυξης της μικροϋδροη­λεκτρικής ενέργειας, όπως επενδυτικοί φορείς, μελετητές, κατασκευαστές εξοπλισμού, επιστημονικοί φορείς αλλά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτού­τα. Σήμερα, ο ΕΣΜΥΕ αριθμεί 137 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν περίπου 150 MW έργων σε λειτουργία, ήτοι το 65% της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου πανελλαδικά.

Κύριοι στόχοι του ΕΣΜΥΕ είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και η εκπροσώπη­ση και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και της αγοράς των ΜΥΗΕ. Για την επίτευξη του σκοπού του ο ΕΣΜΥΕ συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ, τα ΜΥΗΕ και τα ύδατα, στην ελλάδα και στην ευρώπη, προσπαθώντας να προβάλει τεκμηριωμένα τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της μικροϋδροηλεκτρικής ενέργειας και την αναγκαιότητα αύ­ξησης της διείσδυσής της στο ενεργειακό μίγμα.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Καλλιόπη Σταυριανού