ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1998

Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας 67, Ασπρόπυργος, Τ.Κ.: 193 00

Τηλ.: 210 5577673 Fax: 210 5577658

Web Site: www.endiale.gr

e-mail: endiale@endiale.gr

Η ΕΝΔΙΑΛΕ ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2004, ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων.

Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και από το 2004 μέχρι σήμερα, εφαρμόζο­ντας το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης της, έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών και δράσεων, με αποτέλεσμα να λειτουργεί και να συνεργάζεται με 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα, εταιρείες λιπαντικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το 97% της ελληνικής αγοράς, 42 συλλέκτες που καλύπτουν το σύ­νολο Συλλογής ΑΛΕ της χώρας, 8 εταιρείες αναγέννησης λιπαντικών στις οποίες προωθείται το σύνολο (100%) των συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΛΕ, πλέον των 37.000 Σημείων Συλλογής καταγεγραμμένα, ολοκληρωμένο δί­κτυο συλλογής ΑΛΕ από την Νησιωτική Ελλάδα.

Έχει συλλέξει και οδηγήσει σε αναγέννηση από το Β’ εξάμηνο του 2004 μέχρι και 31-12-2018, ποσότητα πλέον των 410.000 τόνων ΑΛΕ.

Η επιτυχημένη λειτουργία του ΣΕΔ (υπερκάλυψη των στόχων συλλογής και αναγέννησης των ΑΛΕ) έχει ως αποτέλεσμα: α. Η Ελλάδα να είναι πρώτη στην ΕΕ σε ποσοστό αναγέννησης ΑΛΕ, καθώς οδηγεί το 100% των συλλε­γόμενων ΑΛΕ σε αναγέννηση, γεγονός που αποτελεί μοναδικό επίτευγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. β. Να αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα για τις υπόλοι­πες χώρες της ΕΕ, στην αύξηση της ανακύκλωσης μέσα από την επιτυχημέ­νη λειτουργία ενός ΣΕΔ, το οποίο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της διευρυ­μένης ευθύνης παραγωγού (Extended Producer Responsibility).

Μέσα από την λειτουργία της ΕΝΔΙΑΛΕ, η Ελλάδα παρουσιάζει τους μεγα­λύτερους ρυθμούς συλλογής και ανακύκλωσης λιπαντικών, με το μικρότερο πανευρωπαϊκά κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνιος Κούρης