ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ»


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλαος Σταυρογιάννης

 Έτος Ίδρυσης: 2012

Διεύθυνση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, Τ.Κ.: 322 00

Τηλ.: 22620 80821 Fax: 22620 89627

Web Site: fodsaste.gr

e-mail: info@fodsaste.gr

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περι­φέρειας Στερεάς Ελλάδας «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» συστά­θηκε σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012. Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, στον οποίο συμμετέχουν 23 Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας και την λειτουργία των 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαί­ας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας). Παράλληλα κατασκευάζει 2 μεγάλα έργα, τον ΧΥΤΥ & την μονάδα κομποστοποίησης στην Φωκίδα καθώς και την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνο­νται και άλλα σημαντικά έργα (ΜΕΑ & ΧΥΤΥ σε Χαλκίδα και Λαμία, Αναβάθ­μιση της μονάδας κομποστοποίησης Φωκίδας με την προσθήκη μονάδας μηχανικής διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων, Μονάδα διαλογής σύμ­μεικτων απορριμμάτων και αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας στραγγι­σμάτων Βόρειας Εύβοιας, Μονάδα κομποστοποίησης στον Δήμο Λοκρών, κατασκευή 2 νέων ΣΜΑ και μετεγκατάσταση άλλων 2). Ήδη το σύνολο των σχεδιαζόμενων έργων έχει δρομολογηθεί με την ένταξη των σχετικών με­λετών. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού η Περιφέρεια Στερεάς Ελλά­δας θα διαθέτει ένα πλήρες και αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά 40 έργα (4 ΜΕΑ, 1 μονάδα διαλογής, 4 μονάδες κομποστοποίησης, 15 ΣΜΑ, 8 ΧΥΤΥ, 8 σημεία συγκέντρωσης & επεξεργασίας ΑΕΚΚ).

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλαος Σταυρογιάννης