ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Διεύθυνση: Αγνώστων Ηρώων 92 - 94, Νέα Ιωνία,

Αθήνα, Τ.Κ.: 142 31

Τηλ.: 2130 238752

Web Site: www.sedpekat.gr

e-mail: info@sedpekat.gr 

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστάθηκε από 93 μετόχους που ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες, με έδρα και γεωγραφική εμ­βέλεια την Περιφέρεια Αττικής.

Εγκρίθηκε με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. Οικ. 427/26-04-2012 απόφαση του Δ.Σ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

Σκοπός της ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι η οργάνωση των εργασιών συλλογής, προ­σωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης και αξιοποίησης των αποβλήτων εκσκα­φών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) των συμβεβλημένων μελών, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φο­ρέων σχετικά με την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ.

Συμβάλλεται με κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έρ­γων, φορείς παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ, έναντι χρηματικής εισφοράς. Για την επεξεργασία των ΑΕΚΚ συνεργάζεται με την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ που βρίσκε­ται στη Μαλακάσα και τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ με έδρα το Κορωπί Αττικής.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Θωμάς Πάνος