ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2009

Διεύθυνση: Λεωφ. Τατοΐου 349, Αχαρνές, Τ.Κ.: 136 77

Τηλ.: 210 4831164 Fax: 210 4837517

Web Site: www.fotokiklosi.gr

e-mail: info@fotokiklosi.gr

 

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Α.Η.Η.Ε.» εγκεκρι­μένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης «Ε.Ο.ΑΝ.», επίσημο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σκοπός του συστήματος είναι η εναλλακτική διαχείριση, δηλαδή η οργάνω­ση, ο συντονισμός και ο έλεγχος της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των Α.Η.Η.Ε., με σκοπό την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ηλε­κτρονικά απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΦΩΤOΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισ­σότερες από 300 εταιρείες – μέλη που κατασκευάζουν ή εισάγουν Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό στην Ελλάδα, συμμετέχουν στο σύστημά μας για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική διαχεί­ριση των ΑΗΗΕ, βάσει ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, αποδίδοντας στο Σύστημα την νόμιμη εισφορά ανακύκλωσης για να καλύψουν όλα τα κό­στη της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

Κάθε χρόνο μέσω του Συστήματος συλλέγονται και επεξεργάζονται περισ­σότεροι από:

  • 300 τόνοι απόβλητα λαμπτήρων,
  • 1.500 τόνοι απόβλητα φωτιστικών και μικροσυσκευών,

μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο 7.500 σημείων συλλογής (καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού, δημοτικά σημεία, σουπερμάρκετ, βιομηχανία κ.ά.), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νησιωτική χώρα.

Ενημερώνονται περισσότεροι από:

  • 15.000 μαθητές,
  • 25.000 καταναλωτές,

μέσω εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και τα οφέλη της ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, ενθαρρύ­νοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στην αλυσίδα της «Ανακύκλωσης».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.fotokiklosi.gr.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος

Γενικός Διευθυντής