ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

STAND Γ11


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2011
Διεύθυνση: Ναπολέοντος Ζέρβα 2, Ιωάννινα, Τ.Κ.: 453 32 
Τηλ.: 26510 23960, 26510 77656 Fax: 26510 31771 
Website: pedepirus.gr
e-mail: tedkioan@otenet.gr

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε.Δ.Η.) συστάθηκε το 2011 με τον Νόμο 3852/2010 και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 75/2011. 

Μέλη της Π.Ε.Δ.Η. είναι όλοι οι Δήμοι της χωρικής αρμοδιότητας της Ηπείρου - συνολικά 18. Τους συντονίζει, τους εκπροσωπεί και τους υποστηρίζει στον κοινωνικό και αναπτυξιακό τους ρόλο.

Σκοποί της Π.Ε.Δ.Η. είναι: 

• η συνεργασία των Δήμων μελών της, 

• η προαγωγή του θεσμού της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, 

• η έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη, 

• η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με την αποστολή και το έργο των Δήμων, 

• η συνεργασία με όλους τους φορείς για την ανάπτυξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που την αφορούν, 

• η συνεργασία με όργανα και φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και διεθνών οργανισμών και χωρών, 

• η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτισμού, Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,

• η συμμετοχή σε όργανα και φορείς, ο προγραμματισμός, η ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την Αποκέντρωση, την τοπική ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την οικονομία και τον τουρισμό, 

• η ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. 

Η Π.Ε.Δ.Η. δραστηριοποιείται στον τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων, της κοινωνικής πολιτικής, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στην τοπική ανάπτυξη και έχει υλοποιήσει πολλά Εθνικά και ευρωπαϊκά έργα μέσω Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασίλειος Βλέτσας