Εκθέτες

Κατηγορίες Εκθεμάτων

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

-Batchers

-BOD, COD, TOC

-Ανάκτηση μολυσμένων περιοχών

-Ανάλυση βιοαερίου

-Ανάλυση εδαφών

-Ανάλυση εκροών βιομηχανικών επεξεργασιών

-Ανάλυση και κατηγοριοποίηση αερίων

-Ανάλυση και κατηγοριοποίηση αποβλήτων

-Ανάλυση σκόνης

-Ανάλυση ύδατος

-Ανάλυση υδρογονανθράκων

-Αναμείκτες, αντλίες

-Αναφύτευση

-Ανίχνευση αγωγών/σωλήνων

-Αντιρρυπαντική επεξεργασία

-Αντλητικά συγκροτήματα

-Αξονικοί και ακτινικοί ανεμιστήρες

-Αποκατάσταση λατομείων

-Αποκατάσταση περιβάλλοντος κτιρίων

-Απολύμανση αμιάντου

-Απολύμανση εδαφικών υδάτων

-Απορροφητικά και προσκολλητικά υλικά

-Απορροφητικά υλικά για τον ξεχωριστό καθαρισμό αερίων

-Απορροφητικές διαδικασίες

-Απορροφητικό υλικό και ενεργός άνθρακας

-Απορρύπανση θαλασσών

-Αρχειοθέτηση χαρτογραφίας και δεδομένων (υλικό και λογισμικό)

-Αποστειρωτές και τεχνολογίες στείρου περιβάλλοντος

-Βαλβίδες έκρηξης

-Βαρυτικοί διαχωριστές

-Βιολογικά φίλτρα

-Βιολογική επεξεργασία αέρα

-Βιομηχανική ανάκτηση

-Βιομηχανική ανάλυση

-Γεωπλέγματα, γεωυφάσματα και γεωμεμβράνες

-Δειγματολήπτες αποβλήτων υδάτων

-Διαδικασίες συμπύκνωσης

-Διάφοροι μετρητές

-Διαχωριστές

-Έλεγχος γεωργικών ζιζανιοκτόνων

-Έλεγχος διαδικασίας

-Έλεγχος συστημάτων καθαρισμού αέρα

-Εναλλάκτες θερμότητας

-Έλεγχος φιλτραρίσματος

-Ενδείκτες ενεργειακής αποτελεσματικότητας

-Ενδείκτες στάθμης

-Εξαρτήματα αερισμού χλοοταπήτων

-Εξοικονόμηση ενέργειας

-Εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα στη διανομή ενέργειας

-Εξοπλισμός και υλικά για ανάκτηση γης

-Εξοπλισμός και υλικά για περιβαλλοντική παρακολούθηση

-Εξοπλισμός παραγωγής (διαχωριστές, εξαγωγείς, χρωματογράφοι)

-Εξυγίανση και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων και γαιών

-Επεξεργασία ρυπαντικών αερίων

-Επεξεργασία σκόνης

-Επεξεργασία, σκωρίας

-Επιπεδόμετρα λέιζερ για την τοποθέτηση αγωγών

-Επιπεδόμετρα λέιζερ για χωματουργικά μηχανήματα

-Εταιρείες ενεργειακής εξυπηρέτησης

-Ζυγαριές

-Ηλεκτροστατικοί διαχωριστές

-Θερμικές διαδικασίες

-Θερμική επεξεργασία

-Καθαρισμός αναθυμιάσεων / αντιδραστήρια ενεργού άνθρακα / εξατμιστές / καθαριστές αερίων / συλλέκτες σκόνης / συστήματα μείωσης του οξειδίου του αζώτου

-Καθαρισμός και επεξεργασία αέρα

-Καινοτόμες τεχνολογίες για την αποθήκευση ενέργειας

-Καλύψεις

-Καμινάδες

-Καμπίνες για μετρήσεις ατμοσφαιρικού ελέγχου

-Καταλύτες και εξουδετερωμένα χημικά προϊόντα

-Καταλυτικές διαδικασίες

-Κινητές μονάδες επεξεργασίας

-Κινητός εξοπλισμός για περιβαλλοντική παρακολούθηση

-Λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης χρήσης ενέργειας

-Μανόμετρα

-Μελέτες κατασκευής αρχιτεκτονικής τοπίου

-Μεταφορά και εκκένωση αερίων και αναθυμιάσεων

-Μέτρα ασφαλείας για μολυσμένες περιοχές

-Μέτρηση ΡΗ και μείωσης οξειδοαναγωγικού δυναμικού

-Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου

-Μέτρηση επιπέδων αερίων

-Μέτρηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας

-Μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας

-Μέτρηση θολότητας

-Μέτρηση και έλεγχος ραδιενέργειας

-Μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων

-Μέτρηση ποσότητας

-Μέτρηση στάθμης / ρυθμού / χωρητικότητας

-Μέτρηση συγκέντρωσης αερίου και ατμού

-Μέτρηση συγκέντρωσης σκόνης

-Μετρητές

-Μηχανήματα καθαρισμού αέρα

-Μηχανήματα καθαρισμού / ανάπλασης ακτών

-Μικροβιολογική επεξεργασία

-Όργανα γεωγνωστικών μελετών

-Όργανα τοπογραφίας και γεωδαισίας

-Οργάνωση και αποκατάσταση τοποθεσιών

-Περιβαλλοντικές μελέτες

-Πλωτά φράγματα

-Προστασία και ανάκτηση υδροφόρου ορίζοντα

-Συστήματα skimming (εξαφρισμού)

-Συστήματα αναρρόφησης εδαφών – αέρα

-Συστήματα απολύμανσης και αποτοξίκωσης

-Συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης

-Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιάς

-Συστήματα ελέγχου εκπομπών

-Συστήματα κενού

-Συστήματα παρακολούθησης μόλυνσης

-Συστήματα προειδοποίησης διαρροής αερίου

-Συστήματα τηλεχειρισμού

-Σχέδια χαρακτηρισμού

-Σωλήνες

-Τεχνικές απολύμανσης

-Τεχνικές σταθεροποίησης εδαφών

-Τεχνολογία και όργανα για ανάλυση και μέτρηση

-Τεχνολογία και όργανα για έλεγχο και πρόληψη

-Υγροί ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές

-Υδατοφράκτες

-Υλικά παρακολούθησης αερίων και απόσταση

-Υλικό για τη μέτρηση εκπεμπόμενου αερίου

-Φυγοκεντρητές

-Φορτωτές

-Χειριστήρια εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων

-Χημεία και τεχνικές ελέγχου ρύπανσης

-Χημικά και βιολογικά προϊόντα για καθαρισμό

-Χημική / φυσική επεξεργασία αέρα

-Χωματουργικά και χορτοκοπτικά μηχανήματα

 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

-Εξοπλισμός αιολικής ενέργειας, εξαρτήματα και τεχνολογίες

-Κατασκευαστές ανεμογεννητριών

-Λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης

-Μεταφορά και κατασκευή

-Μίνι αιολικά συστήματα

-Παραγωγοί έργων πολιτικού μηχανικού σχετικά με την αιολική ενέργεια

 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

-Ατμοστρόβιλοι καύσης βιοαερίου

-Εναλλακτικοί κινητήρες καύσης βιοαερίου

-Εξοπλισμός, εξαρτήματα και τεχνολογίες για συστήματα βιοαερίου

-Καυστήρες βιοαερίου

-Σιλό και θάλαμοι ζύμωσης

-Συστήματα για την παραγωγή βιοαερίου από βιομηχανικά απόβλητα

-Συστήματα για την παραγωγή βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα

-Συστήματα για την παραγωγή βιοαερίου από χώρους απορριμμάτων και εγκαταστάσεις καθαρισμού

-Σωλήνες ασφαλείας

 

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

-Αιθανόλη

-Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης χωρίς θείο

-Βιοαέριο

-Βιοντίζελ

-Εξοπλισμός, εξαρτήματα και τεχνολογίες για εναλλακτικά καύσιμα

-Κατασκευαστές και εγκαταστάτες κιτ για τη μετάβαση στο φυσικό αέριο και LPG

-Καυστήρες βιοντίζελ και αιθανόλης

-Συστήματα για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων

-Φυσικό αέριο και LPG

 

ΒΙΟΜΑΖΑ

-Ατμοστρόβιλοι καύσης βιομάζας

-Βιομηχανικά συστήματα καύσης βιομάζας

-Γεννήτριες θερμού αέρα καύσης βιομάζας

-Δίκτυα θέρμανσης περιοχής καύσης βιομάζας

-Εξαρτήματα και τεχνολογίες βιομάζας

-Εξοπλισμός βιομάζας, εξαρτήματα και τεχνολογίες

-Επεξεργασία βιομάζας

-Καυστήρες δισκίων

-Λέβητες καύσης αεριοποιημένου ξύλου

-Λέβητες καύσης δισκίων και / ή τεμαχίων

-Μηχανήματα για την παραγωγή δισκίων και / ή τεμαχίων

-Προμηθευτές δισκίων και / ή τεμαχίων

-Συστήματα συλλογής βιομάζας

 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

-Ανιχνευτές γεωθερμικών φρεατίων

-Γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής

-Γεωθερμικός εξοπλισμός, εξαρτήματα και τεχνολογίες

-Συστήματα θέρμανσης και ψύξης τροφοδοτούμενα από γεωθερμική ενέργεια

-Φρεατωρύχοι γεωθερμικών φρεατίων

 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

-Εγκαταστάσεις ηλιακών θερμικών συστημάτων

-Εξαρτήματα ηλιακών θερμικών συστημάτων

-Ηλιακά θερμικά συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

-Ηλιακά θερμικά συστήματα φυσικής κυκλοφορίας

-Ηλιακά συστήματα ψύξης

-Ηλιακοί ατμολέβητες για συστήματα θέρμανσης

-Ηλιακοί θερμοσίφωνες

-Ηλιακοί ξηραντήρες αγροτικών προϊόντων

-Ηλιακοί συλλέκτες

-Λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης

-Μεμονωμένα ηλιακά συστήματα θέρμανσης περιοχής

-Μονάδες ελέγχου

-Προμονωμένοι σωλήνες

-Συνδυασμένα συστήματα ηλιακά / αερίου

 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

-Μίνι υδροηλεκτρικές γεννήτριες

-Συντήρηση και ανασυγκρότηση υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων

-Τουρμπίνες για υδροηλεκτρικά εργοστάσια

-Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

-Υδροηλεκτρικός εξοπλισμός, εξαρτήματα και τεχνολογίες

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

-Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων

-Ευέλικτες μονάδες

-Λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης

-Μετατροπείς για εισαγωγές σε δίκτυο

-Μονάδες λεπτών μεμβρανών

-Ολοκληρωμένα υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα

-Συσσωρευτές

-Συστήματα ελέγχου, διασύνδεσης και μέτρησης

-Φωτοβολταϊκά εξαρτήματα και τεχνολογίες

-Φωτοβολταϊκά κεραμίδια

-Φωτοβολταϊκά πάνελ για προσόψεις και σκίαση προσόψεων

-Φωτοβολταϊκά συστήματα «με το κλειδί στο χέρι»

-Φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής παρακολούθησης

-Φωτοβολταϊκές μονάδες

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

-Βιοοικοδομές, σχεδιασμός και κατασκευή παθητικών και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων

-Γενικά οικολογικά δομικά υλικά

-Ειδικά υαλοστάσια

-Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός

-Εξαρτήματα και τεχνολογία για εξοικονόμηση θέρμανσης και ενέργειας

-Ηλεκτρολογικό υλικό ελεύθερο αλογόνων

-Ηχομόνωση

-Θέρμανση δαπέδου

-Θέρμανση τοίχων

-Κρύσταλλα και πλαίσια παραθύρων υψηλής θερμικής απόδοσης, χειμερινοί κήποι

-Λέβητες συμπύκνωσης

-Μονωτικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον

-Μονωτικές επιστρώσεις δαπέδων

-Οικολογικά δάπεδα

-Οικολογικά χρώματα

-Πράσινες στέγες

-Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

-Συστήματα αυτόματου ελέγχου λειτουργίας κτηρίων

-Συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας

-Σχετικές υπηρεσίες & σύμβουλοι

-Υλικά βιοοικοδομής

-Υπηρεσίες βιοκλιματικού σχεδιασμού

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

 

-Αναγέννηση διαλυτών

-Εξοπλισμός για σκραπ και απορρίμματα

-Καταλύτες

-Λεπίδες / κόφτες

-Περισυλλεγμένα και ανακυκλωμένα υλικά

-Περισυλλογή πλαστικών

-Περισυλλογή CRT

-Περισυλλογή αδρανών αποβλήτων

-Περισυλλογή αλουμινίου

-Περισυλλογή βιοδιασπώμενων αποβλήτων

-Περισυλλογή γυαλιού

-Περισυλλογή δοχείων αεροζόλ

-Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων

-Περισυλλογή ελαστικών οχημάτων

-Περισυλλογή εξοπλισμού ψύξης

-Περισυλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

-Περισυλλογή ηλεκτρονικών υπολογιστών

-Περισυλλογή λυχνιών φθορισμού

-Περισυλλογή μη σιδηρούχων μετάλλων

-Περισυλλογή μπαταριών

-Περισυλλογή ξυλείας

-Περισυλλογή οικιακών συσκευών

-Περισυλλογή οργανικών αποβλήτων

-Περισυλλογή οργανικών ελαίων

-Περισυλλογή ραδιενεργών αποβλήτων

-Περισυλλογή σιδηρούχων μετάλλων

-Περισυλλογή υλικών που περιέχουν υδράργυρο

-Περισυλλογή φωτογραφικών / χημικών προϊόντων

-Περισυλλογή χάλυβα

-Περισυλλογή χαρτιού και χαρτονιού

-Τελικά προϊόντα από περισυλλεγμένα υλικά

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

-Batchers

-Αναμείκτες

-Αντιρρυπαντική επεξεργασία

-Αποστειρωτές

-Βιοτεμαχιστές

-Διαχωριστές

-Εγκαταστάσεις για διαφοροποιημένη συλλογή

-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας

-Εγκαταστάσεις κομποστοποίησης

-Εγκαταστάσεις πλυσίματος

-Εκμετάλλευση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

-Εξατμιστές

-Εξοπλισμός για επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων

-Επεξεργασία αδρανών αποβλήτων

-Επεξεργασία αμιάντου

-Επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών

-Επεξεργασία αποβλήτων σφαγείων και αγροκτημάτων

-Επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων

-Επεξεργασία ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων

-Επεξεργασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

-Επεξεργασία οργανικών ελαίων

-Επεξεργασία χημικών / φυσικών αποβλήτων

-Κινητό κάλυμμα για κέντρα αποθήκευσης

-Κινούμενα περιστρεφόμενα κόσκινα

-Μέσα διάσπασης ελαίων και απορροφητικά

-Μετασχηματιστές αποβλήτων

-Μηχανήματα και εξοπλισμός για την παραγωγή κομπόστας

-Ξηραντήρες

-Πρέσες

-Σήτες δόνησης

-Σπαστήρες

-Συστήματα για αλυσίδες συγκράτησης συρματόσχοινων, συρματόσχοινα και ρουλεμάν

-Συστήματα και εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων

-Τεμαχιστές / σπαστήρες

-Φίλτρα

-Χημικά και βιολογικά προϊόντα για καθαρισμό

-Ψαλίδια

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

-Αναερόβιες διαδικασίες

-Ανακύκλωση οικιακού υπολείμματος

-Αντιδιαβρωτικά προϊόντα

-Αντιδραστικός εξοπλισμός μέτρησης

-Αντλίες και αντλιοστάσια

-Αποθήκευση όμβριων υδάτων

-Απολύμανση αποβλήτων υδάτων / απόσμηση

-Απορροφητικοί βόθροι

-Απόσμηση

-Αποστράγγιση

-Αφαίρεση άμμου

-Βαλβίδες

-Βιοδίσκοι

-Βιολογική επεξεργασία

-Δεξαμενές καθίζησης

-Δημοτικές και αγροτικές εγκαταστάσεις καθαρισμού

-Διαχωριστές

-Εγκαταστάσεις ακτινοβολίας UV

-Εγκαταστάσεις ανταλλαγής ιόντων

-Εγκαταστάσεις απορρόφησης

-Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης

-Εγκαταστάσεις αφαίρεσης σιδήρου και μαγγανίου

-Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης

-Εγκαταστάσεις εξάτμισης

-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων

-Εγκαταστάσεις επίπλευσης

-Εγκαταστάσεις καθαρισμού με μεταλλική δομή

-Εγκαταστάσεις καθαρισμού με σταθεροποίηση λάσπης

-Εγκαταστάσεις κατακρήμνισης και κροκίδωσης

-Εγκαταστάσεις καταστροφής αλγών

-Εγκαταστάσεις μεμβρανών

-Εγκαταστάσεις ξεπλύματος άμμου

-Εγκαταστάσεις οζονισμού

-Εγκαταστάσεις περισυλλογής υδάτων

-Εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας καθίζησης

-Εγκαταστάσεις φιλτραρίσματος

-Εγκαταστάσεις φυτοκαθαρισμού

-Εγκαταστάσεις χλωρίωσης

-Εξοπλισμός αερισμού

-Εξοπλισμός αερισμού λιμνών και ποταμών

-Επαναχρησιμοποίηση υδάτων

-Επεξεργασία υδάτων αποστράγγισης

-Ηλεκτρικός εξοπλισμός

-Ηλεκτρολυτική επεξεργασία

-Καθαρισμός και επεξεργασία υδάτων

-Καθαρισμός καναλιών

-Καθίζηση

-Καλύμματα για δεξαμενές μετάγγισης

-Καλύμματα για εγκαταστάσεις καθαρισμού

-Κανάλια

-Κέντρα αποθήκευσης

-Κοσκίνισμα και διήθηση

-Μηχανικός εξοπλισμός

-Μικρές εγκαταστάσεις καθαρισμού

-Νιτροποίηση και απονιτροποίηση

-Οικιακές εγκαταστάσεις

-Οικολογικές τουαλέτες

-Οχήματα και εξοπλισμός για επιθεώρηση καναλιών

-Προϊόντα προστασίας από επιστρώσεις

-Προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις καθαρισμού

-Συμπαγείς εγκαταστάσεις καθαρισμού

-Συσκευές αποστράγγισης υδάτων, φρεατίων

-Σύστημα ενεργοποιημένης λάσπης

-Συστήματα αποχέτευσης

-Συστήματα εμποτισμού

-Σωλήνες νερού και απορροής

-Σωλήνες, συνδέσεις, ενώσεις

-Υλικό για φίλτρα διήθησης

-Φιλτράρισμα

-Φυσητήρες οξυγόνου

-Φυσική / μηχανική επεξεργασία

-Φυσική / χημική επεξεργασία

-Χημικά και βιολογικά προϊόντα για την επεξεργασία αποβλήτων υδάτων

-Χημικά και βιολογικά προϊόντα για τον καθαρισμό και για την υγιεινή

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

-Διαχείριση οικολογικού σταθμού

-Διαχείριση πλατφόρμας συλλογής

-Εγκατάσταση και διαχείριση αποτεφρωτήρα

-Εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων απόρριψης, ανακύκλωσης και επιλογής

-Εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων κομποστοποίησης

-Εγκατάσταση και διαχείριση χωματερών

-Συντήρηση περιοχών με αρχιτεκτονική τοπίου

-Υπηρεσία διάθεσης σε χωματερή

-Υπηρεσία διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων

-Χειμερινές οδικές υπηρεσίες

 

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

-Βιομηχανικές σκούπες (με βαδίζοντα χειριστή, με επικαθήμενο χειριστή)

-Βούρτσες για τεχνικές εφαρμογές

-Γαιοπροωθητικά μηχανήματα και εξοπλισμός

-Διάφορες σακούλες και σάκοι

-Δοχεία για ανάκτηση ελαίων

-Εγκαταστάσεις διαχωρισμού αποβλήτων

-Ειδικά δοχεία για διαφοροποιημένη συλλογή

-Εξαρτήματα και αξεσουάρ οχημάτων

-Εξοπλισμός και προϊόντα για περιβαλλοντικό καθαρισμό και υγιεινή

-Εξοπλισμός και συστήματα πλυσίματος

-Εξοπλισμός συλλογής αποβλήτων

-Ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές καθαρισμού

-Κάδοι

-Καθαριστές υψηλής πίεσης

-Κάλαθοι απορριμμάτων

-Κιβώτια συλλογής ειδικών αποβλήτων / μπαζών

-Μεγάλα κιβώτια συλλογής

-Μεταφορά αποβλήτων με πλωτά μέσα

-Μεταφορικές ταινίες

-Μηχανήματα για τη συλλογή αποβλήτων όλων των ειδών

- Μηχανήματα συμπίεσης και συλλογής μεταλλικών κουτιών

-Οδική μεταφορά αποβλήτων

-Οχήματα καθαρισμού και συντήρησης οδών

-Περονοφόρα ανυψωτικά

-Σάρωθρα

-Σιδηροδρομική μεταφορά αποβλήτων

-Στηρίγματα για βιομηχανικά αμαξίδια

-Στηρίγματα για δοχεία

-Στηρίγματα σακουλών / σάκων και μεταφορά

-Συμπιεστές

-Συσκευές κένωσης δοχείων και κιβωτίων

-Συσκευές μεταφοράς δοχείων και κιβωτίων

-Συσκευές χειρισμού δοχείων και κιβωτίων

-Συστήματα συλλογής

-Τεχνολογία που εφαρμόζεται στη μεταφορά αποβλήτων

-Τηλεσκοπικοί χειριστές

-Τροχήλατα καρότσια και κάδοι

-Τροχοφόροι φορτωτές

-Φορτηγά μεταφοράς λυμάτων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

-Αρχές επιτήρησης και παρακολούθησης (περιβαλλοντική παρακολούθηση)

-Δημόσιες και ιδιωτικές αρχές

-Εθελοντικές περιβαλλοντικές ενώσεις

-Εθνικά και διεθνή ιδρύματα

-Εταιρείες και τράπεζες που προσφέρουν χρηματοδότηση για ενεργειακή / περιβαλλοντική βιωσιμότητα

-Εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης & συντήρησης

-Εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών

-Ιδρύματα, χρηματοδοτικοί οργανισμοί, ασφαλιστικές εταιρείες

-Κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης

-Μελέτες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

-Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

-Οργανισμοί πιστοποίησης και τυποποίησης

-Περιβαλλοντική επικοινωνία

-Συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες

-Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες

-Υπηρεσίες συμβούλων και τεχνολογίες πληροφορικής

-Φορείς και εταιρείες πιστοποίησης

 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

-Επιβατικά και εμπορικά οχήματα βιοκαυσίμων

-Ηλεκτρικά επιβατικά και εμπορικά οχήματα

-Λεωφορεία χαμηλών εκπομπών

-Οχήματα καύσης υδρογόνου

-Υβριδικά επιβατικά και εμπορικά οχήματα

-Εξαρτήματα και τεχνολογίες συστημάτων υδρογόνου

-Ηλεκτρολυτικά και αναμορφωτικά συστήματα

-Συστήματα διανομής υδρογόνου

 

Ημέρες και ώρες Λειτουργίας

 

• Παρασκευή

29 Μαρτίου

10.00 - 20.00

• Σάββατο

30 Μαρτίου

10.00 - 20.00

• Κυριακή

31 Μαρτίου

10.00 - 19.00

 

 

Κατηγορίες Επισκεπτών

 • Στε­λέ­χη, μη­χα­νι­κοί και τε­χνι­κοί των ΟΤΑ, της βιο­μη­χα­νί­ας, της βιο­τε­χνί­ας, των με­γά­λων εμπο­ρι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, των κα­τα­σκευα­στι­κών εται­ριών, των ξε­νο­δο­χεια­κών μο­νά­δων, των Με­τα­φο­ρών, των Logistics.
 • Υπεύ­θυ­νοι των τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών των δη­μο­σί­ων Ορ­γα­νι­σμών και Επι­χει­ρή­σε­ων.
 • Αρ­χι­τέ­κτο­νες.
 • Ερ­γο­λή­πτες.
 • Επεν­δυ­τές σε ΑΠΕ.
 • Με­λε­τη­τές.
 • Αντι­πρό­σω­ποι και έμπο­ροι από όλη την Ελ­λά­δα.
 • Ξέ­νες αντι­προ­σω­πεί­ες.
 • Ιδιώ­τες που εν­δια­φέ­ρο­νται για εγκα­τα­στά­σεις φω­το­βολ­ταϊ­κών, βιο­λο­γι­κών κα­θα­ρι­σμών και συ­στη­μά­των ποιό­τη­τας νε­ρού ή εξοι­κο­νό­μη­σης ενέρ­γειας στα ακί­νη­τά τους.
 

Εκθέτες

Στην έκθεση Verde.tec μπορούν να λάβουνε μέρος ως εκθέτες:

 • Πε­ρι­φέ­ρειες, Πε­ρι­φε­ρεια­κές Ενώ­σεις Δή­μων, Δή­μοι, Ανα­πτυ­ξια­κοί Σύν­δε­σμοι, ΔΕΥA, ΦΟΔΣΑ.

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

 • Απο­κα­τά­στα­ση Πε­ρι­βάλ­λο­ντος – Τε­χνο­λο­γί­ες Αιχ­μής & Εξοι­κο­νό­μη­ση Ενέρ­γειας.
 • Ανα­νε­ώ­σι­μες Πη­γές Ενέρ­γειας.
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
 • Ανα­κύ­κλω­ση Προϊόντων και Υλικών.
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων.
 • Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων.
 • «Πρά­σι­νη» Βιο­μη­χα­νία, Μη­χα­νή­μα­τα, Ερ­γα­λεία & Εξο­πλι­σμός.
 • Ηλεκτροκίνηση.
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ MEC

  

Θέση

Το Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) βρίσκεται στη Λεωφόρο Λαυρίου 301, στην Παιανία Αττικής.Είναι άμεσα προσβάσιμο τόσο μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου ( αριθμ. 301 ) όσο και μέσω της Αττικής οδού ( Έξοδος 17 – Κάντζα ).

Με τους νέους οδικούς άξονες το MEC απέχει πλέον: 

 

Parking 

Το MEC διαθέτει 30.000 τ.μ. δωρεάν χώρους στάθμευσης, γύρω από τις εγκαταστάσεις του.

Πώς να έρθετε (ΔΩΡΕΑΝ)

Λεωφορεία (της εταιρείας ΤΣΟΚΑΣ) θα εκτελούν καθημερινά δρομολόγια ανα μισή ώρα 

 • από τον Σταθμό Μετρό "Δουκίσσης Πλακεντίας" προς το Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. (9.00, 9:30 … 18:30, 19:00)
 • από το Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. προς τον Σταθμό Μετρό "Δουκίσσης Πλακεντίας" (10:00, 10:30, … 21:00, 21:30).

 

Με αυτοκίνητο 

To MEC είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμο οδικώς από όλους τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της Αττικής:

Εθνική Οδό (ΠΑΘΕ), Περιφερειακή Υμηττού, Αττική Οδό
Λεωφόρο Λαυρίου, Λεωφόρο Μεσογείων, Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου

 

Αττική οδός 

To MEC βρίσκεται πολύ κοντά (1,5 χλμ) στην Έξοδο 17-ΚΑΝΤΖΑ της Αττικής Οδού. 

...Ταξιδεύοντας από Θεσσαλονίκη προς το MEC:

Κινούμενοι στην Εθνική Οδό (ΠΑΘΕ) με κατεύθυνση προς Αθήνα, χρησιμοποιείστε την Είσοδο 8 της Αττικής Οδού (Μεταμόρφωση) και κινηθείτε σ’ αυτήν με κατεύθυνση προς ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ.

Μετά από περίπου 10’ λεπτά οδήγηση, χρησιμοποιείστε την Έξοδο 17-ΚΑΝΤΖΑ της Αττικής Οδού για να βρεθείτε στο MEC.

 

...Ταξιδεύοντας από Πάτρα προς το MEC: 

Κινούμενοι στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, χρησιμοποιείστε την Έξοδο 17-ΚΑΝΤΖΑ για να βρεθείτε στο MEC.

 

...Οδηγώντας από Αεροδρόμιο-Μαρκόπουλο προς το MEC: 

Κινούμενοι στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς ΕΛΕΥΣΙΝΑ, χρησιμοποιείστε την Έξοδο 17-ΚΑΝΤΖΑ για να βρεθείτε στο MEC.

 

...Οδηγώντας στην Περιφερειακή Υμηττού προς το MEC:

Κινούμενοι στην Περιφ. Υμηττού με κατεύθυνση προς Αττική Οδό:

χρησιμοποιείστε την ‘Eξοδο Υ6 – ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ και κινηθείτε στην Λεωφόρο Λαυρίου με κατεύθυνση προς Παιανία για να βρεθείτε στο MEC (2,0 χλμ)

 

ή

 

χρησιμοποιείστε την ‘Εξοδο Υ7Μ και κινηθείτε στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ και μετά από περίπου 1’ λεπτό οδήγηση, χρησιμοποιείστε την Έξοδο 17-ΚΑΝΤΖΑ της Αττικής Οδού για να βρεθείτε στο MEC (1,5 χλμ).

  

... Οδηγώντας στη Λεωφόρο Μεσογείων προς το MEC: 

Κινούμενοι στη Λεωφ. Μεσογείων με κατεύθυνση προς Ραφήνα, στρίψτε δεξιά στην Λεωφ. Λαυρίου (Κόμβος Σταυρός Αγ. Παρασκευής) με κατεύθυνση προς Παιανία για να βρεθείτε στο MEC (4 χλμ). 

Κινούμενοι στη Λεωφ. Μεσογείων με κατεύθυνση προς Αθήνα, στρίψτε αριστερά στην Λεωφ. Λαυρίου (Κόμβος Σταυρός Αγ. Παρασκευής) με κατεύθυνση προς Παιανία για να βρεθείτε στο MEC (4 χλμ).

 

Με αστική συγκοινωνία 

Ο.Α.Σ.Α.
Γραμμή: 307 Δουκίσσης Πλακεντίας – Γλυκά Νερά – Προαστ. Κορωπίου
Γραμμή: 308  Νομισματοκοπείο – Παιανία – Κορωπί
Γραμμή: 125  Νομισματοκοπείο – Παιανία – Βάρκιζα 

Στάση:  ΒΥΘΟΥΛΚΑ (κατεύθυνση Κορωπί)
Στάση:  ΜΙΧΟΥΛΙ (κατεύθυνση Αθήνα)

 

Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής
Γραμμές: από Πεδίο Άρεως προς Πόρτο Ράφτη, Λαύριο, κ.λ.π

Στάση:  ΒΥΘΟΥΛΚΑ (κατεύθυνση Κορωπί)
Στάση:  ΜΙΧΟΥΛΙ (κατεύθυνση Αθήνα)

 

Με σιδηρόδρομο 

Προαστιακός Σιδηρόδρομος
Γραμμή:  Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια
Σταθμός:  ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ή ΚΑΝΤΖΑ

Μετρό
Γραμμή:  3 / Αεροδρόμιο – Αιγάλεω
Σταθμός:  ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ή ΚΑΝΤΖΑ

 

Με αεροπλάνο 

Ο Διεθνής Αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» απέχει μόλις 15 χλμ από το MEC.

Xρησιμοποιώντας ΤΑΞΙ ή ΙΧ, η διαδρομή διαρκεί 10’, μέσω της Αττικής Οδού με κατεύθυνση προς ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έξοδος 17 – ΚΑΝΤΖΑ).

 

 
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter