ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.


Έτος Ίδρυσης: 2009

Διεύθυνση: Λεωφ. Τατοΐου 349, Αχαρνές, Τ.Κ.: 136 77

Τηλ.: 210 4831164 Fax: 210 4837517

Web Site: www.fotokiklosi.gr

e-mail: info@fotokiklosi.gr

 

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Α.Η.Η.Ε.» εγκεκρι­μένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης «Ε.Ο.ΑΝ.», επίσημο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σκοπός του συστήματος είναι η εναλλακτική διαχείριση, δηλαδή η οργάνω­ση, ο συντονισμός και ο έλεγχος της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των Α.Η.Η.Ε., με σκοπό την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ηλε­κτρονικά απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΦΩΤOΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισ­σότερες από 300 εταιρείες – μέλη που κατασκευάζουν ή εισάγουν Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό στην Ελλάδα, συμμετέχουν στο σύστημά μας για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική διαχεί­ριση των ΑΗΗΕ, βάσει ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, αποδίδοντας στο Σύστημα την νόμιμη εισφορά ανακύκλωσης για να καλύψουν όλα τα κό­στη της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

Κάθε χρόνο μέσω του Συστήματος συλλέγονται και επεξεργάζονται περισ­σότεροι από:

μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο 7.500 σημείων συλλογής (καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού, δημοτικά σημεία, σουπερμάρκετ, βιομηχανία κ.ά.), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νησιωτική χώρα.

Ενημερώνονται περισσότεροι από:

μέσω εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και τα οφέλη της ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, ενθαρρύ­νοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στην αλυσίδα της «Ανακύκλωσης».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.fotokiklosi.gr.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος

Γενικός Διευθυντής


Εκτύπωση στις 04/12/2021
Από την ιστοσελίδα verde-tec
verde-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=226&export=html?textID=226&export=html