Η EcoHotel είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα – εφαρμογή για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού́ αποτυπώματος τουριστικών καταλυμάτων. Υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικού́ς πόρους μέσω ΕΠΑνΕΚ ( T1ΕΔΚ-00130).

Η καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα/εφαρμογή EcoHotel προσδίδει στα καταλύ́ματα-χρήστες ένα περιβαλλοντικό προφίλ καθώς παρέχει τα κατάλ- ληλα εργαλεία που βοηθού́ν στη βελτίωση, πρόβλεψη και διαχείριση του ενεργειακού́ και περιβαλλοντικού́ αποτυπώματος τουριστικών υποδομών. Με την εισαγωγή βασικών δεδομένων υπολογίζει εύ́κολα και αποτελεσματικά την ενέργεια που καταναλώνεται στο ξενοδοχείο ανά δραστηριότητα (ψύ́ξη, θέρμανση, πισίνες, ηλεκτρικές συσκευές, διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.), τις εκπομπές CO2 eq ανά δραστηριότητα και πολύ́ χρήσιμους δείκτες κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2 eq ανά διανυκτέρευση ή ανά τετραγωνικό καταλύ́ματος.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Γεωργία Δήμου

Διεύθυνση: Φραγκογιάννη 10, Παπάγος-Χολαργός, Αθήνα Τηλ.: 210 6529162
Web Site: www.ecohotelplus.com
e-mail: info@ecohotelplus.com