Η COMBATT AE είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, με πανελλαδική εμβέλεια.
Σκοπός της COMBATT AE είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική Νομοθεσία.

Ειδικότερα η COMBATT AE στοχεύει:

στην οργάνωση ενός δικτύου συνεργασιών με αδειοδοτημένους συλλέκτες και ανακυκλωτές συσσωρευτών,

στην ανάπτυξη διαδικασιών για την πραγματοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών με το βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο,

στην καταγραφή και εποπτεία των ποσοτικών στοιχείων συλλογής και ανακύκλωσης σε πανελλαδικό επίπεδο,

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την σωστή διαχείριση των απόβλητων συσσωρευτών και κατά συνέπεια στην αύξηση του ποσοστού ορθής συλλογής και ανακύκλωσης.

Η συνεργασία με την COMBATT AE εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που τους επιβάλλει ο νόμος.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Διονύσιος Μπουντουβάς

Έτος Ίδρυσης: 2014
Διεύθυνση: Ελαιών 36, Κηφισιά, Τ.Κ.:145 64 Τηλ.: 216 9002080
Web Site: www.combatt.eu
e-mail: info@combatt.eu