Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ, αποτελεί εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ιδρύθηκε το 2014 κατόπιν έγκρισης του ΕΟΑΝ και έχει λάβει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για την ανάληψη αποκατάστασης ανενεργών λατομικών χώρων.

Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωσή τους, μέχρι την επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και την ευαισθητοποίηση όλων των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης αυτών και τις απαιτήσεις της σε κάθε στάδιο. Προς εκπλήρωση των στόχων του, το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με αδειοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή/ και επεξεργασία των ΑΕΚΚ είτε προς το σκοπό της ανακύκλωσής τους είτε προς το σκοπό της αξιοποίησής τους μέσω της αποκατάστασης ανενεργών ή/ και ενεργών λατομείων καθώς και αναπλάσεων χώρων.

Όντας πρωτοπόρα στη διαχείριση και επεξεργασία των ΑΕΚΚ, η ΑΝΑΕΚΚ αδειοδότησε τον πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής Πανελλαδικά Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης αδρανών υλικών και Καταλοίπων που προκύπτουν από την επεξεργασία ΑΕΚΚ. Πρόκειται για το επιστέγασμα μίας πολυετούς προσπάθειας που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2021.

Το ΣΣΕΔ στοχεύει στην κάλυψη του συνόλου της Επικράτειας και προς το σκοπό αυτό προωθεί τη σταδιακή αύξηση της γεωγραφικής του εμβέλειας και κατ’ επέκταση την αύξηση τόσο των συνεργαζόμενων με αυτό διαχειριστών, όσο και των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ, προς επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Λιακόπουλος
Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανση

Έτος Ίδρυσης: 2014
Διεύθυνση: Γ. Πρόφη & Α. Πρίφτη 11, Κορωπί Αττικής, Τ.Κ.: 194 00
Τηλ.: 210 6026165, 210 6622680
Web Site: www.anaekk.gr
e-mail: info@anaekk.gr