Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

DOTSOFT AE


Έτος Ίδρυσης: 2000

Διεύθυνση: Ν. Κουντουριώτου 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 25

Τηλ.: 2310 500181 Fax: 2310 551844

Web Site: www.dotsoft.gr

e-mail: info@dotsoft.gr

Η DOTSOFT ΑΕ είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής και μεγάλη δρα­στηριότητα στην ελληνική περιφέρεια.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σύνθετα έργα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αξιοποιώντας την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει στην παροχή ολοκλη­ρωμένων πληροφοριακών λύσεων.

Η DOTSOFT ΑΕ είναι μια εταιρεία με εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού που περιλαμβάνει ταυτόχρονα προσδιορισμό λει­τουργικών και τεχνικών αναγκών, αξιολόγηση και επιλογή λογισμικών, διοί­κηση έργων πληροφορικής για περίπλοκα, επιχειρησιακά συστήματα, όπως η υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών.

Κύριος στόχος της εταιρείας αποτελεί η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότη­τάς της στον τομέα των ΤΠΕ και ειδικότερα στις υπηρεσίες και τις ολοκλη­ρωμένες λύσεις που θα παρέχονται μέσω των νέων καναλιών διάχυσης του διαδικτύου.

Η εταιρεία προσφέρει λύσεις στην ελληνική και διεθνή αγορά για:

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Εύα Ζερδελή


Εκτύπωση στις 02/06/2020
Από την ιστοσελίδα verde-tec
verde-tec.gr/elMobile/sx_PrintPage.asp?textID=327